Vasario 5-tą visuotiniame susirinkime bus renkama(-as) LCHS prezidentė (-as)

2023 m. vasario 5 dieną, 12 val. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius) vyks visuotinis Lietuvos chorų sąjungos (LCHS) narių susirinkimas, kurio metu bus renkamas LCHS prezidentas (-ė).

LCHS Prezidento pareigoms užimti buvo gautos 2 paraiškos: Danguolės Beinarytės bei Rasos Gelgotienės, šiuo metu einančios LCHS prezidentės pareigas.

I. Rasos Gelgotienės Lietuvos chorų sąjungos 2023-2027 metų strateginės veiklos kryptys:

Esu Rasa Gelgotienė, nuo 2017 metų einanti Lietuvos chorų sąjungos prezidentės pareigas. Artėjant rinkiminiam visuotiniam narių susirinkimui, noriu teikti savo kandidatūrą dar vienai kadencijai. Esu VU trijų chorų (“Virgo”, “Gaudeamus” ir “Pro musica”) meno vadovė, LMTA docentė, daugelio dainų švenčių dirigentė, studentų dainų šventės GAUDEAMUS 2022 meno vadovė, Nacionalinės Unesco dainų švenčių komisijos narė, ,,Klasika visiems” projekto sumanytoja ir dirigentė, trijų knygų chorvedybos temomis autorė.

Per 6 mano vadovavimo Lietuvos chorų sąjungai metus man pavyko nuveikti keletą svarbių darbų – Lietuvos chorų sąjunga buvo transformuota į kūrybinę sąjungą, ir tai leido mums pradėti gauti strateginių programų finansavimą. Per šią strateginę Kultūros tarybos programą Lietuvos chorų sąjungai pavyko realizuoti daug prasmingų veiklų ir projektų, pamažu įtvirtinant svarbiausias nuostatas – Lietuvos chorų sąjunga yra kūrybinė sąjunga, padedanti Lietuvos chorų dirigentų kūrybinei veiklai, siekianti atskleisti kūrybinį choro vadovų potencialą ir įvertinti bei viešinti choro dirigentų darbus. Strateginės programos finansavimą stengiamės skirti pagal LCHS Tarybos nusistatytas gaires ir veiklos prioritetus. O jie yra tokie:

 • dėmesys visiems žanrams;
 • vienodas požiūris į visų – ir didelių, ir mažų Lietuvos miestų ir miestelių chorų veiklą ir poreikius;
 • choro dirigentų veiklos viešinimas plačioje visuomenėje;
 • dėmesys mūsų pamainai – chorvedybos programos studentams;
 • naujų kūrinių užsakymas ir leidyba.

Lietuvos chorai pastaraisiais metais išgyveno nelengvus laikus – pandemija rimtai sutrikdė mūsų darbus, o dabar dar atėjo sunkmetis dėl karo Ukrainoje, išaugusių kainų ir pan. Bet choro dirigentų veikla ne tik nenutrūko, bet vos atsitraukus pandemijai, dar ir suaktyvėjo. Džiugu, kad į mūsų kvietimą teikti savo siūlymus strateginės programos finansavimui atsiliepia vis daugiau choro dirigentų iš visos Lietuvos, ir mums pavyksta padėti realizuoti nemažai jų kūrybinių sumanymų. Vien Kultūros tarybos lėšų nepakanka. Todėl mano iniciatyva buvo teikiami projektai ir savivaldybei, ir Kultūros tarybos kitoms sritims. Taip atsirado ,,Skambantys skverai”, keli projektai, skirti Ukrainai. Taip pat nuolat teikiame atskirą projektą ,,Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją” ir taip pat gauname finansavimą.

Žiūrint į ateitį, norėtųsi dar daugiau dėmesio skirti regionų veiklai, rasti daugiau būdų ir formų viešinti choro dirigentų darbus, plėsti chorų repertuarą naujai užsakomais kūriniais. Ateinančioje kadencijoje svarbiausi darbai bus susiję pirmiausia su artėjančia 2024 metų Dainų švente. Jau suplanuoti ir pradėti darbai, skirti tam, kad chorai geriau pasirengtų šventei. 2023 metais įvyks du dideli koncertai Paryžiaus Madeleine Dainų šventės 100-mečio pristatymui. Juose dalyvaus 17 chorų iš visos Lietuvos. Tokį pat didelį Dainų šventės pristatymo koncertą surengsime ir Romoje 2024 metais, dalyvaus 8-9 chorai. Jau gauti abiejų Ambasadų patvirtinimai, jog jie lauks ir padės organizuoti šiuos renginius. 2023-aisiais apie 12 chorų susijungs dar dviejuose renginiuose – koncerte Punske ir Baltų vienybės dienos koncertuose Liepojoje ir Klaipėdoje. Šios iniciatyvos padės chorams kartu parengti didelę dalį Dainų šventės programos, diriguojant skirtingiems dirigentams.

Noriu pabrėžti, jog visi LCHS darbai – ne mano vienos nuopelnas. Esu labai dėkinga pagrindinei pagalbininkei – LCHS administratorei Astai Balnionytei-Grajevskei, finansininkei Jūratei Radzevičienei, o taip pat labai profesionaliai ir kompetentingai chorų sąjungos Tarybai:

 • Vytautui Miškiniui, Povilui Gyliui, Reginai Maleckaitei, Audronei Stepankevičiūtei, Kastyčiui Barisui, Rasai Viskantaitei, Valerijai Skapienei, Alfonsui Vildžiūnui, Arvydui Girdzijauskui, Danguolei Beinarytei, Gintarei Barisaitei-Mitkuvienei ir Raimondui Katinui. Labai džiaugiuos, kad Chorų sąjungos veikloje vis aktyviau dalyvauja visos Lietuvos chorų dirigentai – domisi mūsų naujienomis, rašo apie savo planuojamus projektus ir klausia apie finansavimo galimybes, skambina ir prašo pagalbos bei konsultacijų. Tikrai stengiamės atsakyti į visus mūsų bendruomenei rūpimus klausimus ir padėti, kiek leidžia mūsų galimybės.

Lietuvai, kaip demokratinei valstybei, labai svarbu yra pilietinės visuomenės kūrimas per visuomeninio sektoriaus stiprinimą. Aš gerai suvokiu Lietuvos chorų sąjungos veiklos prasmę ir man patinka joje aktyviai dalyvauti. Kol dar neišėjau į pensiją, atsisakiau man priklausančio užmokesčio už šį darbą, tai yra, dirbu iš entuziazmo ir jo kol kas nepritrūkau. Norėčiau savo darbą šiose pareigose pratęsti, žinoma, jei sulauksiu Sąjungos narių pasitikėjimo.

II. Kandidatės Danguolės Beinarytės Lietuvos chorų sąjungos prezidento pareigas 2023-2027 metų programa.

Svarbiausi kandidatės tikslai – skaidrumas, chorinio meno viešinimas ir sąjungos atstovavimas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros ministerijomis. Aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru siekiant bendrų sąlyčio taškų puoselėjant chorinį meną Lietuvoje ir už jos ribų. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir tinklaveiką (festivaliai, koncertai, konkursai, seminarai). Siekti choro dirigentų kokybiško kvalifikacijos kėlimo ir plėsti chorų sąjungos narių skaičių. Plėsti vidinės ir išorinės komunikacijos kanalus skleidžiant žinią chorų bendruomenei ir Lietuvos visuomenei apie Lietuvos chorų sąjungos veiklą ir renginius.

TIKSLAI PRIEMONĖS

 1. Skirti ypatingą dėmesį chorinio dainavimo ir muzikavimo ugdymui, kultūros, švietimo ir ugdymo įstaigose.

Bendradarbiaujant su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR kultūros ministerija, ugdymo įstaigų vadovais ir pedagogais organizuojant seminarus, mokymus, kuriant naujas mokymo programas.

 1. Skatinti kuo didesnį aktyvumą kuriant jaunučių ir jaunių chorus.

Šviesti ugdymo įstaigų vadovus skiriant maksimalų dėmesį chorų išlaikymui.

 1. Skirti ypatingą dėmesį naujų choro dirigentų pritraukimui studijuoti chorinį dirigavimą aukštosiose mokyklose.

Bendradarbiauti su neformalaus švietimo įstaigomis, siekiant motyvuoti rinktis chorinio dirigavimo specialybę, teikti pagalbą ir rekomendacijas įgyvendinant profesinius tikslus.

 1. Skatinti chorinio meno kūrybą ir plėsti repertuarą.

Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos kompozitorių sąjunga, skatinti kurti
naujus kūrinius chorams, atsižvelgiant į chorų meninį lygį.

 1. Skirti dėmesį Dainų šventės įstatymui. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, didesnį dėmesį skirti repertuaro parengimui, organizuojant chorų vadovams ir chorams skirtus mokymus ir seminarus.
 2. Aktyvinti LCHS narystę. Bendradarbiaujant su savivaldybių kultūros ir ugdymo įstaigomis teikti informaciją apie vykdomas LCHS veiklas.
 3. Skatinti veiklas regionuose. Tikslingai plėtoti chorinės muzikos veiklas regionuose, įtraukiant kultūros ir švietimo įstaigas, organizuojant bendrus renginius, festivalius.
 4. Ieškoti galimybių chorų vadovų darbo užmokesčiui.

Identifikavus darbo užmokesčio negaunačius chorvedžius, bendradarbiauti su miestų savivaldybėmis ir regionų verslais, skatinant finansuoti chorų vadovų veiklą ir sąžiningą veiklos apmokėjimą.

 1. Siekti aktyvaus LCHS dalyvavimo tarptautinėse veiklose.

Padėti LCHS nariams aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje, skatinti bendradarbiavimą tarp šalių, dalyvaujant edukacinėse veiklose. Remiantis Baltijos šalių patirtimi, skatinti LR Vyriausybę bei atsakingas ministerijas didinti dotacijas chorinės muzikos išlaikymui, kūrimui ir sklaidos aktyvinimui.

 1. Atstovauti chorinio meno kūrėjams. Informuoti kuo daugiau dirigentų ir chorų vadovų apie meno kūrėjo statusą vykdant kūrybinę ir meninę veiklą.

Į Lietuvos chorų sąjungos Tarybą savo kandidatūras iškėlė:

Kęstutis Jakeliūnas;

Silvija Pročkytė;

Vilija Mažintaitė;

Gabrielius Gaidamavičius;

Jovita Kulakauskienė;

Danguolė Beinarytė.

DĖMESIO: kelti kitų LCHS narių kandidatūras į LCHS Tarybą bus galima ir Visuotinio susirinkimo metu.

BALSAVIMAS:

Remiantis LCHS Įstatų 5.9. punktu, LCHS nariai gali balsuoti iš anksto (šiuo atveju – iki vasario 4 dienos) – pateikti rašytinį pranešimą darbotvarkėje numatytais klausimais (“už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo). Išankstinis balsavimas įskaitomas į visuotinio susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Savo nuomonę pateikti galite raštu užklijuotame voke adresu Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius arba el.paštu adresu info@lchs.lt. Prieš balsuojant įsitinkinkite, kad esate sumokėję narystės chorų sąjungoje 2023 metais mokestį, kitaip Jūsų balsas nebus įskaitytas.

*******

11 val. vyks 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų” Dainų dienos galutinio repertuaro pristatymo renginys. Repertuarą pristatys 2024 m. Lietuvos dainų šventės Dainų dienos kūrybinės grupės pirmininkas Alfonsas Vildžiūnas ir LNKC direktorius Saulius Liausa. Taip pat bus aptarti pasiruošimo 2023 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursui klausimai.

Po renginio, 12 val. vyks visuotinis Lietuvos chorų sąjungos narių susirinkimas.

Preliminari Visuotinio LCHS narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. LCHS 2022 m. veiklos ataskaita;
 2. Revizijos komisijos 2022 metų finansinės ataskaitos patikrinimo išvados;
 3. LCHS Prezidento ir Tarybos rinkimai;
 4. LCHS 2023 m. planuojamos veiklos pristatymas;
 5. Diskusijos, siūlymai, kiti klausimai;
 6. LCHS premijų laureatų apdovanojimas.

Iki susitikimo Visuotiniame LCHS narių susirinkime š.m. vasario 5 dieną, 12 val. Nacionaliniame kultūros centre (Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *